Vážení a milí folkloristi,

rok sa stretol s rokom a opäť je pred nami úloha zorganizovať
medzinárodný festival vysokoškolských folklórnych súborov „Akademická Nitra
2023“. V zmysle dohody z roku 1996 medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR, TU vo Zvolene, SPU v Nitre, UKF v Nitre, ako aj Štatútom
festivalu schváleným vedeniami vysokoškolských súborov a Vedeniami všetkých
troch univerzít v roku 2018, bude hlavným organizátorom festivalu v roku 2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Sme presvedčení, že akademický
festival je pre slovenské vysokoškolské súbory, ako aj hosťujúce zahraničné
súbory, vrcholným folkloristickým podujatím, ktoré okrem prezentácie práce
súborov prináša členom súboru množstvo motivácií, duchovných zážitkov a
stotožnení s kultúrnymi tradíciami našich predkov.


Medzinárodný akademický festival Akademická Nitra 2023 organizuje v roku 2023 (AN 2023) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Technickou univerzitou vo Zvolene a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Záštitu nad festivalom prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Od roku 1970 festival patrí medzi vrcholné folklórne podujatia na Slovensku. Je členom Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie IOV (UNESCO). Uskutoční sa 5. – 8. júla 2023 v priestoroch SPU Nitra, mesta Nitry a Divadla Andreja Bagara v Nitre a bude súčasťou vyvrcholenia osláv príchodu Cyrila a Metoda na naše historické územie s názvom Nitra milá Nitra.
 

AKADEMICKÁ NITRA 2023 bude súťažnou prehliadkou tvorby domácich a zahraničných súborov. Medzinárodná odborná porota vyhlási domáceho a zahraničného laureáta festivalu a ocení mimoriadne výkony v oblasti dramaturgie, spevu, hudby, tanca a tradičných odevov.

Súťažné programy v trvaní 10 – 15 minút sa uskutočnia v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde bude k dispozícii dôstojné umelecké prostredie a špičková javisková technika.

Sprievodným podujatím AN 2023 bude festivalový sprievod mestom Nitra, vystúpenia účastníkov na javiskách v meste a vystúpenia zahraničných súborov v okolí Nitry. Súčasťou festivalu bude odborný workshop pre umelecké vedenia súborov a vedeckých pracovníkov v oblasti tradičnej kultúry.

PODMIENKY PRE ÚČASŤ NA FESTIVALE

 • a) Na festivale sa môžu zúčastniť vysokoškolské folklórne súbory zo SR a vybrané študentské folklórne súbory zo zahraničia.
 • b) Súbory sa na festival prihlasujú záväznou prihláškou, ktorú potvrdzuje zriaďovateľ súboru. Termín zaslania povinnej prihlášky je do 30 3. 2023 a je záväzný! Folklórne súbory zo zahraničia vyberá Organizačný štáb, ktorý o výbere bude informovať vybrané súbory do 30. 3. 2023.
 • d) Zriaďovateľ súboru zodpovedá za umeleckú úroveň a autorskú pôvodnosť programov, s ktorými súbor vystupuje na festivale.
 • e) Okrem súťažného bloku si súbory pripravia aj 90 minútové, 20 – 30 minútové a 4-minútové programové bloky pre ďalšie festivalové koncerty.
 • f) Dopravu účastníkov na festival a späť si organizuje a hradí každý účastník individuálne z vlastných zdrojov. V zmysle medzinárodných dohovorov IOV hradí organizátor AN 2023 zahraničným účastníkom nevyhnutné náklady na cestovné, resp. pohonné hmoty spotrebované v rámci festivalu (vrátane príchodu a odchodu) na území SR.
 • g) Organizátor festivalu hradí súborom štandardnú celodennú stravu a ubytovanie v mieste konania festivalu.
 • h) Počet účastníkov jednotlivých súborov je ohraničený na max. 35 osôb (vrátane vedúcich súborov, hudobníkov, vodiča autobusu).
 • i) kritériá hodnotenia súťažných programov – dramaturgia, réžia a choreografia programového bloku, tanečný, hudobný a vokálny prejav, výtvarné spracovanie a dodržanie časového limitu v zmysle Štatútu.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Je žiadúce, aby zúčastnené súbory mali k dispozícii počas celého pobytu vlastnú prepravu. Výnimočne, na základe predchádzajúcej dohody s Organizačným štábom, bude pre zahraničný súbor, prichádzajúci na Slovensko letecky, zabezpečená potrebná preprava.

Každý súbor počas trvania festivalu absolvuje:

 • súťažné vystúpenie s programovým blokom (žiadame bezpodmienečne dodržať dĺžku maximálne 10 – 15 minút),
 • vystúpenie na galakoncerte v trvaní 4 minúty podľa pokynov režiséra programu
 • vystúpenia v meste Nitra v rámci sprievodu, propagačných podujatí a celovečerné vystúpenia zahraničných súborov v okolí Nitry (30 – 90 minút).

Súbory zašlú spolu so záväznou prihláškou charakteristiku súboru, prehľad účasti a úspechov na významných súťažiach a festivaloch, propagačné materiály, fotografie súboru, bulletiny, plagáty súboru a podobne. V rozsahu 0,5 strany dodajú predbežnú stručnú charakteristiku súťažného programu (zameranie, región, libreto). Podrobnosti technických požiadaviek programu dohodnú s vedením súboru režiséri jednotlivých programov /Súťažný program, Galakoncert/. Prihlásené súbory nahlásenia termín príchodu súboru do Nitry. Žiadame o dodržanie nahláseného počtu účastníkov AN 2023.

Rámcový harmonogram:

 • Príchod súborov je v stredu 5. júla 2023, najneskôr do 11.00 h.
 • Pobyt domácich súborov končí raňajkami v sobotu 9. júla 2023.
 • Pobyt zahraničných súborov môže byť predĺžený po dohode vedenia súboru s organizátormi vrcholných folklórnych festivalov na Slovensku (Detva, resp. Východná), s cieľom účinkovania zahraničného súboru na týchto festivaloch. Folklórny festival Detva prebieha 8. – 10. júla 2023, Folklórny festival Východná 2023 6. – 8. júla 2023.

Kontaktná adresa:

prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Prezident AN 2023
Tel.: 00421 37 6415 556, 00421 903 182 775
E-mail: pavol.findura@uniag.sk

© Akademická Nitra 2023